Faq

Projectista / Tècnic
Amb caràcter general, el límit físic de prestació de Districlima són les vàlvules de la connexió de servei (vàlvules incloses). Aquestes es poden trobar al carrer, a l'interior de la subestació o a la galeria de serveis.
Amb caràcter general, ha de cridar el seu mantenidor. No obstant això, li recomanem que també trucar al nostre número de telèfon 93 462 04 42.
Districlima recomana l'aïllament de tots els intercanviadors. Per a l'intercanviador d'aigua freda, Districlima exigeix una safata de recollida de condensats.
Per garantir la màxima eficiència i compatibilitat amb les seves instal·lacions interiors, ha de consultar i seguir les indicacions de la nostra Guia Tècnica.
Sí, però li recomanem posar la instal·lació en funcionament amb l' antelació adequada per garantir les condicions òptimes de confort als usuaris.
En general, s'ha d'evitar un petit salt tèrmic amb un gran cabal, ja que això requereix un bombament superior, amb el cost que en resulta per consum elèctric. Per augmentar el salt tèrmic, elimini els possibles elements de recirculació d'aigua freda tot utilitzant exclusivament vàlvules de 2 vies i instal·lant vàlvules pressostàtiques al final de la línia del circuit...
A més de la informació recollida a la Guia Tècnica, que es troba a la seva disposició, el personal de Districlima tindrà molt de gust de posar la seva experiència al seu servei i d'assessorar-lo gratuïtament en tot allò que necessiti. Per a això pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d' info@districlima.es o trucant al 933 638 685.
Promotor / Propietari
La connexió serà possible en funció de la proximitat de l'edifici a la xarxa existent, de les necessitats energètiques i dels plans d'expansió previstos. Per a més informació pot contactar amb Districlima a través d' info@districlima.es o trucant al 933 638 685.
Si l'edifici disposa d'un sistema centralitzat i vostè té previst substituir els seus equips actuals, pot ser una bona ocasió per estudiar la connexió a la nostra xarxa. Per a més informació, pot contactar amb el nostre departament comercial a través d' info@districlima.es o trucant al 933 638 685. Potestativament, el promotor pot dur a terme la connexió de servei pels seus propis mitjans seguint les especificacions tècniques de Districlima.
La inversió inicial per al promotor de la solució Districlima contempla dos conceptes:

1) els drets de connexió fixats en funció de la tarifa pública existent i dels quilowatts de calor i fred a contractar;

2) els costos d'execució de la connexió de servei. En funció de la potència necessària i de la distància de l'edifici respecte a la xarxa, Districlima farà un pressupost de connexió de servei. Una vegada acceptat aquest pressupost per part del client, s'inclourà en el contracte de subministrament.

Per la seva banda, l'usuari haurà d'abonar una fiança quinze dies abans de connectar-se. L'import de la fiança vindrà reflectit en el contracte.

Pot consultar aquests imports contactant amb el nostre departament comercial a través d'info@districlima.es o trucant al 933 638 685

No, Districlima només fa la connexió de servei fins a l'interior del seu edifici i deixa col·locades unes vàlvules de desconnexió. En aquestes vàlvules, Districlima garanteix la potència contractual. La resta de la instal·lació de la climatització (subestació d'intercanvi d'energia, distribució de l'energia, unitats terminals, etc.) la fa el promotor de l'edifici amb l'assessorament tècnic de Districlima i pertany al propietari de l'edifici.
En funció de la potència a contractar, la superfície necessària per a la subestació d'intercanvi d'energia pot variar entre 30 i 60m², és a dir, sensiblement inferior al d'una instal·lació convencional. Per a més informació, consulti la nostra Guia Tècnica.
La millor ubicació és la planta -1 i en el punt més pròxim possible a la connexió de servei a definir amb Districlima.
Els edificis connectats a Districlima participen activament en la reducció d'emissions de CO2, ja que consumeixen menys combustibles fòssils en origen. Gràcies a aquests factors, els edificis connectats a la xarxa de Districlima obtenen millors qualificacions energètiques.
Usuari
Les factures s'emeten mensualment, i es factura el consum del mes anterior.
Perquè es facturen els MWh (energia consumida) i els m³ que corresponen al cabal d'aigua utilitzada per proporcionar aquesta energia.
La versió de Llarga Utilització (LU) té un cost fix més elevat i un cost variable més reduït, per la qual cosa es tracta d'una versió recomanable si la instal·lació de climatització funciona moltes hores a l'any. Per exemple, en oficines sol resultar més rendible escollir la versió LU per al fred i Curta Utilització (CU) per a la calor. En canvi, en hotels, sol ser més rendible escollir LU tant per a calor com per a fred.
Té diverses opcions: a través de l'e-mail administracion@districlima.es, per telèfon trucant al 933 638 685 o per fax 934 392 280.
En aquest cas pot contactar amb Districlima a través del mail servicio@districlima.es, trucant al 933 638 685 o per fax 934 392 280 i posarem tots els mitjans per a resoldre el seu problema.